Izobraževanja za otroke in mladino

Programi za vrtce

Že pri predšolskih otrocih lahko posredno vzpodbujamo podjetniško miselnost preko gibalnega razvoja, z vzpodbujanjem domišljije, ustvarjanjem preko slike ali igre, odkrivanjem skrivnosti narave, tehnike in znanosti. Pomembno vlogo pri tem imajo vzgojitelji pa tudi starši, ki lahko svoje otroke ustrezno vzpodbujajo in usmerjajo.

Razvojni center Srca Slovenije izvaja programe za vrtce v sodelovanju z zunanjimi izvajalci v okviru Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije.  V Srcu Slovenije se z najmlajšimi ukvarja tudi Fundacija Pogum.

Programi za osnovne šole

Pri osnovnošolskih otrokih lahko podjetništvo vzpodbujamo že dokaj neposredno pa tudi posredno preko vzpodbujanja inovativnega razmišljanja in ustvarjalnega udejstvovanja pri različnih predmetih v sklopu obstoječega učnega načrta. Res pa je, da pogosto šole ne nudijo dovolj zanimivih priložnosti, preko katerih bi lahko učenci izrazili svoj raziskovalni in ustvarjalni potencial, svojo ustvarjalno moč in smisel za raziskovanje ter se dobili priznanje za svoje dosežke. Srce Slovenije vzpodbuja osnovne šole znotrja območja za oblikovanje trajnostnega in sistematičnega dela z otroki.

Razvojni center Srca Slovenije trenutno izvaja eno ali več-dnevne podjetniško-inovacijske delavnice ter krožke v okviru Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije (vsebine delavnic: Ustvarjalnost in inovacije, Osnove podjetništva, Inovativno podjetništvo). Poleg navedenih vsebin izvajamo tudi delavnice na temo zdravega načina življenja (prehrana, gibanje), kakovostnega preživljanja prostega časa in trajnostnega ravnanja ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

V Srcu Slovenije se z mladimi ukvarja tudi Fundacija Pogum, ki nudi programe za celostni razvoj mladih.

Programi za dijake in študente

Med dijaki in študenti je veliko potenciala za inovativno razmišljanje ter razvoj lastnih podjetniških idej v poslovne priložnosti in dejanske posle. V Srcu Slovenije poskušamo vzpodbujati podjetništvo med dijaki in študenti z njim primernimi podjetniškimi delavnicami, kjer vzpodbujamo predvsem razvoj tehničnih in trajnostno naravnanih idej ter rešitev na podjetniški, predvsem pa sodelovalni način. Z medsebojnim ustvarjanjem, povezovanjem in spoznavanjem konkretnih podjetij in podjetnikov mladi tako krepijo lastne osebnosti in znanja preko praktičnih izkušenj. Na tak način se je na primer izvajal projekt Mladi projektni managerji, kjer smo nudili mentorstvo skupini študentov iz Srca Slovenije pri skupnem povezovanju za vključevanje v evropske programe in projekte. Kot posledica tega sodelovanja so mladi pripravili skupni projekt Smet na smet, ki so ga izvajali v letu 2010 preko LAS Srce Slovenije.

Na področju sodelovanja s študenti spodbujamo sodelovanje s fakultetami za praktični prenos znanj med podjetji in drugimi nosilci projektov ter študenti. Preko LAS Srce Slovenije so bile vzpostavljene povezave z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo ter Oddelkom za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V prvem primeru so, na primer, študentje sodelovali pri vodenju posameznih projektov in se vključevali tudi v samo izvedbo, v drugem pa so pripravili analizo LAS Srce Slovenije.

Razvojni center Srca Slovenije je podpisal Dogovor o sodelovanju tudi s Fakulteto za turistične študije – Turistico, ki je tako postala pomemben strokovni partner za nadaljnji razvoj vsebin na področju turizma.

Poleg programov, ki jih izvaja Razvojni center Srca Slovenije (Ustvarjalnost in inovacije, Osnove podjetništva, Inovativno podjetništvo), obstajajo na regijski oz. državni ravni tudi drugi podporni programi, kot na primerLeonardo na Vinci, Mladi v akciji, različni programi, ki jih izvajajo mladinski centri in mladinski inkubatorji, itd.