Priložnosti za mlade

Ljudem je ob rojstvu podarjena sposobnost neomejenega razmišljanja in neverjetne domišljije. Žal se v procesu vzgoje pogosto ta dar pri otrocih skoraj popolnoma izgubi, če ga stalno ne spodbujamo. Prav to je izrednega pomena za podjetniški razvoj otrok.

Inovativnost in podjetniško miselnost je pomembno začeti razvijati že pri otrocih in mladini. Mladi so ustvarjalni, a jih je potrebno k temu nenehno in sistematično spodbujati. Praksa nas uči, da je za trajnostni razvoj družbe nujen sistematičen pristop k vzgoji vseh pripradnikov družbe. Še posebej pa ima tukaj pomembno vlogo šolski izobraževalni sistem, ki vzgaja nove generacije snovalcev razvoja v posameznem družbenem okolju.  uravnotežen razvoj vseh deležnikov inovacijskega prostora.

Lahko se pohvalimo, da smo bili v Srcu Slovenije med prvimi v Sloveniji, ki smo se začeli sistematično ukvarjati z vzpodbujanjem podjetniške miselnosti že pri otrocih. V Srcu Slovenije vzpodbujamo mlade, da postanete aktivni snovalci svoje prihodnosti.  Nikoli ni prezgodaj, da začnete razmišljati o podjetništvu. Vzpodbujate lahko že otroka in ga vpišete v delavnice, ki podpirajo njegov motorični, ustvarjalni in miselni razvoj. Vse to vpliva na celovit osebnostni razvoj otroka, ki vodi pogosto v kasnejših letih v podjetništvo.

Mnogo mladih ljudi vodi uspešno svoja podjetja in uživa koristi podjetništva. V Srcu Slovenije podpiramo podjetniške ideje mladih ter jim želimo pomagati na bodoči podjetniški poti. V svetu je polno primerov mladih, ki so uspeli že v času svojega šolanja ustvariti zanimiva podjetja. Tako je na primer vsem znani Microsoft ustvaril Bill Gates v študentski sobi Harvarda, tudi Google je dobil zagon na kampusu Stanford kot projekt računalništva doktorskih študentov Sergey Brin in Larry Page. Ostaja še na tisoče drugih uspešnih mladih podjetnikov.

Sodelovanje v mladinskih organizacijah

Mladinski centri predstavljajo eno od možnosti povezovanja ter vključevanja mladih v sistem, ki omogoča uresničevanje konkretnih mladinskih idej.

Vključevanje v gibanja in mreže

 • Gibanje InCo 
  InCo gibanje je gibanje za inovativni preboj, katerega namen je spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe. Ključen vzvod InCo gibanja je inovacijsko komuniciranje, saj omogoča prenos znanj ter izkušenj na osnovi odprtega dialoga tako znotraj posameznih deležnikov kot tudi med njimi.

  InCo Jr. je program za osveščanje pomena ustvarjalnosti in inovativnosti ter spodbujanje inovacijskega komuniciranja v vzgojno-izobraževalnih sistemih. Usmerjen je na mlade, vzgojitelje in učitelje v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.
 • mreža eTwinning (program Vseživljensko učenje)
  eTwinning je neke vrste virtualno šolsko omrežje Evropske unije. Namenjeno je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
 • Mesto mladih 
  V Mestu Mladih spodbujajo inovativnost in kreativnost med mladimi, zato so zanje pripravili natečaje, nagrade, delavnice in izobraževanja, s katerimi jim pomagajo od razmišljanja o idejah do njihove realizacije v obliki patenta ali lastnega podjetja. 

Vključevanje v programe za finančno podporo projektom mladih

 • LAS Srce Slovenije
  Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je javno-zasebno partnerstvo, ki omogoča črpanje LEADER sredstev za razvoj podeželja na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Moravče in Kamnik. Nanj se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe s konkretnimi mladinskimi pobudami, ki spodbujajo mreženje, skupne akcije, inovativne pristope in vse drugo, kar prispeva k višji kakovosti življenja.
 • Mladi v akciji
  Program Mladi v akciji je program Evropske unije, ki omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih.  Namenjen je predvsem mladim med 15. in 28. Letom in jim omogoča, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo. V tem okviru se lahko prijavite tudi v Evropsko prostovoljno službo.
 • Comenius (program Vseživljensko učenje)
  Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi preko izboljšanja kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave.
 • Erasmus (program Vseživljensko učenje)
  Udeležencem terciarnega izobraževanja nudi različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju. Spodbuja mednarodno mobilnosti posameznikov in povečan obseg različnega sodelovanja med organizacijami .
 • Leonardo na Vinci (program Vseživljensko učenje)
  Program je namenjen poklicnemu izobraževanju in usposabljanju mladih ter odgovarja na na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter bogati ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpira povezovanje socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile in izvedbo evropskih politik v mednarodnem evropskem okolju.
 • Grundtvig (program Vseživljensko učenje)
  Pokriva izobraževalne potrebe osebja v vseh oblikah izobraževanja odraslih ter organizacij, ki izvajajo, omogočajo ali sistemsko urejajo to izobraževanje. Priložnosti za neformalno učno izkušnjo so dostopne tudi učečim se odraslim. 

Kadrovske in druge štipendije

V Srcu Slovenije vzpodbujamo mlade, da se povežejo s podjetji, v katerih vidijo svojo nadaljnjo ustvarjalno pot, že pred zaključkom študija. Gotovo je ena od možnih poti sodelovanje preko kadrovskih štipendij.