LAS Srce Slovenije – napoved prvega razpisa

18.07.2016

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je s podpisom konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD).

LAS Srce Slovenije, ki vključuje občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, je tudi v novem programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenomspodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanju lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju je nova Strategija lokalnega razvoja, ki opredeljuje skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega. 

Tematska področja ukrepanja, ki jim morajo slediti projekti, podprti preko LAS, so:

1) Ustanavljanje novih delovnih mest
2) Osnovne storitve na podeželju
3) Varstvo okolja
4) Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju

Projekti se morajo umestiti vsaj v eno od teh področij in cilje posameznega področja. 


Predvidoma v mesecu septembru bo objavljen prvi javni poziv LAS Srce Slovenije za sofinanciranje projektov, ki bodo sledili Strategiji lokalnega razvoja LAS. Pisarna LAS svetuje in usmerja potencialne prijavitelje, zato vabljeni, da nas v primeru, da imate konkretno projektno idejo, kontaktirate (01 8962 710, las@razvoj.si).


Delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije v Dolskem.

Nazaj | Arhiv