Javnost in deležniki občine Litija o viziji, ciljih in ukrepih na področju prometa in mobilnosti

20.12.2016

Občanke in občani so razpravljali o želenem stanju, ciljih in ukrepih na področju prometa in mobilnosti v občini Litija.

V četrtek, 8. decembra je v veliki sejni sobi Občine Litija potekala že tretja javna razprava v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Litija, na kateri je 27 udeležencev oblikovalo predstave o želenem stanju mobilnosti in prometa v prihodnosti. Srečanje so popestrili učenci Osnovne šole Gradec, ki so navzočim predstavili svoja pričakovanja in želje na področju prometa in mobilnosti v občini Litija. Njihove simpatične predstavitve so bile dobra spodbuda za nadaljevanje srečanja, kjer so bili udeleženci povabljeni k razmisleku o tem, kako naj se mobilnost v občini Litija razvija in kakšno je želeno stanje v prihodnosti, okoli leta 2030. Udeleženci so najprej samostojno zapisovali svoje predstave o prihodnosti, nato pa jih še javno predstavili vsem ostalim. Na kratko bi zbrane predstave o želenem stanju lahko povzeli v naslednjo vizijo:

"Mobilnost v občini Litija podpira razvoj turizma in novih oblik podjetništva, hkrati pa omogoča hitro, varno, ekonomično, zdravo in okolju prijazno premikanje oz. potovanje prebivalcev in obiskovalcev tako znotraj občine kot v povezavi s sosednjimi kraji."

"Občanke in občani vseh generacij smo ozaveščeni in odgovorni  soustvarjalci trajnostne mobilnosti, aktivni pri načrtovanju in izvajanju sodobnih in učinkovitih ukrepov.  Osnovni vodili pri tem sta nam varnost in dostopnost vseh prebivalcev do pomembnih točk v občini."

"Trajnostno mobilnost povezujemo s priložnostmi – z modernimi podjetniškimi storitvami na različnih področjih promoviramo in podpiramo razmah hoje in kolesarjenja, skupinskega prometa, urejanja mirujočega prometa in rabe motornih vozil, ki jih poganjajo okolju prijaznejši energenti, z vsem tem pa odpiramo nova delovna mesta."

"Z odgovorno izbiro trajnostnih oblik mobilnosti izdatno prispevamo k lastnemu zdravju, čistejšemu okolju in s tem k zdravju prihodnjih generacij."

Vizija predstavlja osnovo za izpeljavo strateških ciljev in konkretnih ukrepov na področju prometa in mobilnosti, zato je 15. decembra sledila delavnica s ključnimi deležniki. Namenjena je bila pregledu zapisanih strateških in operativnih ciljev po petih strateških stebrih (hoja, kolesarjenje, motorni in mirujoči promet, javni potniški promet in podporni steber) ter opredelitvi konkretnih ukrepov za dosego zastavljenih ciljev. Delo je potekalo v manjših skupinah na način, da je vsaka skupina obdelala vseh pet strateških področij, zapisani cilji in ukrepi pa bodo osnova 4. in hkrati zadnjo javno razpravo, ki bo potekala 11. januarja 2017 na Občini Litija. Končni cilj priprave CPS je zapisan akcijski načrt z ukrepi, njihovim finančnim ovrednotenjem in odgovornimi nosilci, ki se bo lahko realiziral preko različnih nacionalnih in evropskih razpisov.

Vizija trajnostne mobilnosti v občini Litija bo predstavljena tudi na posebni razstavi v avli Občine.

Več informacij o celovitem poteku priprave CPS je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Litija ali FB profilu CPS Litija.


Tretja javna razprava v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Litija.


Tretja javna razprava v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) Občine Litija.


Delavnica s ključnimi deležniki.


Delavnica s ključnimi deležniki.

Nazaj | Arhiv