Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Višina sofinanciranja je do 40% upravičenih stroškov.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo

 • žaganje lesa, 
 • skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, 
 • profiliranje, 
 • iveriranje, 
 • proizvodnja lesenih železniških pragov, 
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,
 • sušenje lesa, 
 • impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, 
 • modifikacija lesa, 
 • proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Majhen obseg operacij pomeni

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Enostavne in zahtevne naložbe

 • enostavna naložba je naložba do 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
 • zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.

Upravičenci

Upravičenci do nepovratnih sredstev so gospodarske družbe, zadruges.p.-ji ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro
 • A02.200 – sečnja, 
 • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 
 • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

Upravičeni stroški

 • nakup novih strojev in opreme, 
 • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji - višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).

*Na ponudbah ali predračunih, ki jih vlagatelj poda v vlogi mora biti razvidna maksimalna zmogljivost stroja na uro in nominalna kapaciteta po izračunu 8ur * 200 dni * zmogljivost stroja/uro = nominalna kapaciteta.   

Neupravičeni stroški

 • naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
 • priprava vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
 • plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
 • davek na dodano vrednost (DDV);
 • obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
 • upravne takse;
 • stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;
 • drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
 • stroški materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev

 • do 40 % upravičenih stroškov,
 • najnižji znesek sofinanciranja je 3.500 EUR,
 • upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR nepovratnih sredstev.

Rok oddaje

16. 4. 2018 do 24. ure

Celoten članek je dostopen TUKAJ

Nazaj | Arhiv