Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«

Namen javnega razpisa Javne agencije SPIRIT je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Rok za oddajo je 9. maj 2018, predvidena višina sredstev je 1.699.998 EUR ter višina sofinanciranja do 50% upravičenih stroškov kar je maximalno 250.000 EUR.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja mikro, malih in srednjih podjetij s tujimi partnerji.

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji

 • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 mikro, mala ali srednja podjetja in,
 • ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
 • ki nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

*Pogoji za kandidiranje na razpisu so podrobneje opisani v razpisni dokumentacij.

Posebni pogoji za prijavitelja in partnerska podjetja

 • Prijavitelj /partnersko podjetje je na dan 31.12.2017 zaposlovalo vsaj tri (3) osebe za polni delovni čas.
 • Podjetje prijavitelja /partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).
 • Prijavitelj / partnersko podjetje s prijavo ne krši pravila de minimis in pravila komulacije državnih pomoči.
 • Prijavitelj /partnersko podjetje lahko sodeluje največ v enem partnerstvu, za katerega se odda vloga na javni razpis.

Upravičeni stroški

 • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
 • stroški za službena potovanja, neposredno povezana z operacijo;
 • stroški udeležbe na sejmih na ciljnih trgih,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
 • stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov)
 • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije  in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Višina nepovratnih sredstev

 • do 50 % upravičenih stroškov ali 
 • maximalno 250.000 €

Rok prijave na razpis

9. 5. 2018

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv