P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Slovenski podjetniški je objavil razpis za neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Rok za oddajo: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018 Namen razpisa

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki:
 • imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska obmejna območja

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Pogoji za prijavo

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki), 
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
 • imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,
 • imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok,
 • za vloge oddane na prijavni rok 20. 4. 2018, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8,
 • za vloge oddane na prijavne roke od 20. 5. 2018 mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8.
 
*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah.

Kreditni pogoji

 • Višina kredita: minimalno 5.000 EUR, maksimalno 25.000 EUR (de minimis). 
 • Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
 • Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 % 
 • Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • Moratorij kredita: do 6 mesecev 
 • Način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.

Minimalno zavarovanje kredita:

 • 5 menic podjetja in
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Upravičeni stroški

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV.
 
Med upravičene stroške se upoštevajo:
 • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita. 
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno-transportnih sredstev.
 
*Upravičenost stroškov je od 1. 3. 2018 do 1. 3. 2019 (skrajni rol črpanja 5. 3. 2019).
**Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih. Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške.

Roki za oddajo vlog:

20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018
Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv