Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018

Namen javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podporeti naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Rok za oddajo je 12. september 2018 do 24. ure, predvidena je višina sofinanciranja do 45% upravičenih stroškov.

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.

Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v:

 • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,
 • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
 • trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

V okviru zgoraj naštetih področij so do nepovratnih sredstev upravičene investicije v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu
 • v nakup mobilnega predelovalnega obrata,
 • naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin,
 • ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
 • nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • namenske aparate za prodajo,
 • opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov,
 • ureditev čistilnih naprav,
 • za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
 • ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
 • reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
 • zmanjševanje količine odpadkov,
 • ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so (sklop B):

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • zadruga,
 • zavod,
 • mikro, malo, srednje podjetje
 • veliko podjetje (do 750 zaposlenih)

Upravičeni stroški (sklop B):

a) stroški ureditve objektov
b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo (vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo);
c) splošni stroški (max 10 % vseh upravičenih stroškov, nastali od 1. januarja 2014):

 • plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;
 • stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;
 • stroški izdelave poslovnega načrta;
 • plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;
 • stroški geodetskih del;
 • stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;
 • stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;
 • stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
 • stroški sodnega tolmača.

*Upravičeni in neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrsta naložb glede na velikost

 • enostavne naložbe do vključno 200.000 € skupne priznane vrednosti;
 • zahtevne naložbe nad 200.000 € skupne priznane vrednosti.

Višina nepovratnih sredstev na projekt (sklop B):

Višina nepovratnih sredstev za investicijo za podjetja je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, 
 • 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
 • 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar:

 • če se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 
 • če se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja. 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. 

Mikropodjetja lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

Rok za oddajo

12. 9. 2018 do 24. ure.

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis.
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10
.

Nazaj | Arhiv