Nepovratna sredstva v okviru iniciative EUREKA 2018

Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je spodbuditi slovensko delo v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA. Rok za oddajo je 11. julij 2018, višina sofinanciranja do 50% (oz.40 %) upravičenih stroškov.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). 

Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, in sicer:

Mednarodni pogoji za projekt: 

 • imeti mora civilni namen,
 • projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
 • končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
 • projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.

Nacionalni pogoji za projekt:

 • delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti projekta,
 • načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
 • cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
 • prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku razen, kjer je izrecno navedeno drugače, 
 • EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
 • EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis,
 • EUREKA projekt mora naslavljati ustrezne ciljne skupine,
 • v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

Višina nepovratnih sredstev na projekt

 • 40 % upravičenih stroškov za velika in
 • 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Projekti, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahoda Slovenija imajo omejitev:

 • največ 300.000,00 EUR (za projekt, ki traja skupno 36 mesecev),
 • največ 100.000,00 EUR (za projekt, ki traja 12 mesecev) 

Kohezijska regija vzhodna Slovenija navedenih omejitev nima.

*Pri sofinanciranju se upošteva pravilo de minimis. 

Upravičeni stroški

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih;
 • stroški za službena potovanja, povezana z operacijo; 
 • stroški  uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme);
 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev;
 • neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;
 • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu (največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov). 

*Davki in dajatve niso upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! 

**DDV ni upravičen strošek!

Rok za oddajo

11. 7. 2018 do 23:59

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv