Nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za MSP s področja turizma. Rok za oddajo je 10. avgust 2018. Predvidena višina sredstev je 11.223.900 EUR ter višina sofinanciranja do 75% upravičenih stroškov.

Namen javnega razpisa

je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa

 • zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
 • zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
 • povečanje dodane vrednosti MSP,
 • zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.

Upravičenci za prijavo na javni razpis

Prijavitelji so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma (vsaj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis) ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):

 • 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
 • 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Upravičena območja 

Upravičeno območje po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Pogoji projekta

 • Turistična  kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-u – Register nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.
 • Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
 • Za objekt, ki je predmet investicije mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov. 

Višina sredstev na razpisu

Za vzhod je na voljo: 7.856.730,00 eur

Za zahod je na voljo: 3.367.170,00 eur

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva

Stroški in izdatki bodo upravičeni od datuma objave javnega razpisa do najkasneje 30.9.2019. 

Razpis je po shemi "De minimis". 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:                                                           

 1. Obnova objektov;
 2. Stroški informiranja in komuniciranja v višini do 10% upravičenih stroškov (samo v primeru, da nastanejo tudi stroški pod zaporedno številko 1);
 3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (samo v primeru, da nastanejo tudi stroški pod zaporedno številko 1).

Ukrepi, ki se bodo sofinancirali:

 • celovita energetska obnova stavb;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; 
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo;
 • zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim;
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode;
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Višina subvencije: 75% za vzhodni del Slovenije, ter 70% za zahodni del Slovenije.

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv