Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo razpis, rok oddaje pa je do 5. 10. 2018 do 12. ure. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Cilji razpisa

 • spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) 
 • spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere
 • okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom 
 • prenos znanja in dobrih praks iz tujine

Predmet razpisa

Je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Raziskovalne aktivnosti se morajo izvajati na prednostnih področjih, ki jih identificira S4.

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD ali ZZad in ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti.
 
A. Pogoji za prijavitelja (raziskovalna organizacija)
 • ima sedež v Republiki Sloveniji;
 • za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna;
 • na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa ni bil v stanju insolventnosti; 
 • nima neporavnanih davkov in prispevkov;
 • ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
 • nima podane prepovedi poslovanja; 
 • ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z gospodarskim subjektom, s katerim načrtuje sodelovanje v vlogi na ta javni razpis;
 • vodja programske skupine ali raziskovalec v raziskovalni organizaciji prijaviteljici ni hkrati tudi družbenik ali odgovorna oseba sodelujočega gospodarskega subjekta, ni z njim v sorodstvenem razmerju ali kako drugače interesno povezan.
Prijavitelj se mora prijaviti na javni razpis s konkretnim imenom raziskovalca na začetku kariere.
V okviru javnega razpisa lahko tako sodeluje raziskovalec, ki:
 • je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in 5. 10. 2018; 
 • na dan objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici projekta; 
 • ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, 
Raziskovalec, ki za potrebe projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine, mora poleg predhodno naštetega, izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
 • ima na dan objave javnega razpisa začasno ali stalno prebivališče v tujini;
 • ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno (1) leto delovnih izkušenj v tujini na področju RRI ali je na dan objave razpisa zaposlen v tujini na področju RRI.
B. Pogoji za gospodarski subjekt
 • ima sedež v Republiki Sloveniji;
 • ima sedež ali poslovno enoto v isti kohezijski regiji kot prijavitelj;
 • je pravna oseba, ustanovljena v skladu z ZGD ali ZZad;
 • ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije;
 • ne prejema in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa ni bil v stanju insolventnosti;
 • nima podane prepovedi poslovanja;
 • upošteva Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Drugi pogoji

 • Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo), vezan na enega raziskovalca.
 • Prijavitelji se lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno vlogo.
 • Regija izvajanja aktivnosti mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljena.
 • Prijavitelj in gospodarski subjekt morata izvajati aktivnosti v isti regiji.
 • Pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) je zaposlitev raziskovalca na delovnem mestu raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za polni delovni čas na operaciji v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.
 • Raziskovalec mora v obdobju izvajanja celotne operacije v okviru raziskovalnega projekta izkazati med 1275 in 2550 dejansko opravljenih ur dela pri gospodarskem subjektu, ki je partner v raziskovalnem projektu.

Višina sofinanciranja

Maksimalna višina sredstev sofinanciranja posameznega projekta je 171.684,00 EUR.

Upravičeni stroški

Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na enoto. Standardna lestvica stroška na enoto na operaciji predstavlja stroške raziskovalca, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni (= 4.769,00 EUR mesečno).
Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne 1. 4. 2019 do dne 16. 5. 2022.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 10. 2018 do 12. ure.
Več inromacij o razpisu TUKAJ.

Nazaj | Arhiv