Novi krediti za razvojne projekte SID banka

SID banka objavlja razpis za pridobitev kreditov za razvojne projekte. Skrajni roki za oddajo je 31.10.2020.

Namen programa

Namen programa je financiranju tehnološko-razvojnih projektov in omogoča:
 • kredit v vrednosti od 100.000 evrov do 15 milijonov evrov,
 • ugodno obrestno mero,
 • dobo kreditiranja od 6 do 12 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita,
 • financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Upravičeni prijavitelji

Podjetja vseh velikosti, ki: 
 • imajo sedeže v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, 
 • imajo razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5 (ne velja za podjetja mlajša od 3 let,
 • še niso pričela z izvedbo aktivnosti, upravičenih po razpisu,
 • niso v postopku insolventnosti,
 • niso podjetje v težavah,
 • nimajo neporavnanih obveznosti do države. 
*Pogoji podrobneje opredeljeni v razpisu.

Upravičeni stroški

Raziskovalno-razvojni projekti:
 • pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 • izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 • raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
 
Naložbeni projekti (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva):
 • vzpostavitev nove poslovne enote.
 • povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
 • bistvene spremembe v proizvodnem procesu.

Rok prijave

31. 10. 2020
Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv