Nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate

Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate. Rok za oddajo je 28.9.2018, predvidena višina sredstev 700.000 EUR ter višina sofinanciranja do 70% upravičenih stroškov.

Cilj javnega razpisa

 • Podpora MSP pri izdelavi tržnih raziskav tujih trgov,
 • podpora MSP pri aktivni udeležbi podjetij na mednarodnih forumih v tujini,
 • podpora MSP pri pridobivanju certifikatov.

Način dodeljevanja nepovratnih sredstev

Kdor prej pride, prej dobi - ko zmanjka sredstev, se razpis zaključi. 

Predmet javnega razpisa

SKLOP A - Tržne raziskave - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav (zunanji izvajalci). Prijavitelj lahko dobi sofinancirano največ eno tržno raziskavo.

SKLOP B - Mednarodni forumi - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ eno sodelovanje na mednarodnem forumu.

SKLOP C - Certifikati - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo: 

 • Certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ dva certifikata.
 • Certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS. Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje za največ en certifikat.

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge. Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR. 

Kdo se lahko prijavi na razpis?

 • Prijavitelj mora biti MSP podjetje (do 250 zaposlenih) ter ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države.
 • Podjetje mora imeti na da 31. 12. 2017 vsaj 5 redno zaposlenih.
 • Prijavitelj ima v okviru bonitetne ocene po metodologiji Bisnode d.o.o. dinamično oceno ++, + ali – ter nima finačne ocene F. 
 • Podjetje je imelo vsaj 5 % delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017 (na trgu EU in trgih zunaj EU).
 • Skupni znesek pomoči po "de minimis" pravilu še ni presežen. 

Višina sredstev

Tržne raziskave - 157.800,00 eur za vzhod ter 92.200,00 za zahod.

Mednarodni forum - 94.200,00 za vzhod ter 55.320,00 za zahod.

Certifikat - 189.360,00 za vzhod ter 110.640,00 za zahod.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja znaša do 70 %:

 • Tržne raziskave - vrednost sofinanciranja do 4.500,00 eur.
 • Mednarodni forumi - vrednost sofinanciranja do 9.999,99 eur.
 • Certifikati - vrednost sofinanciranja do 9.999,99 eur.

Lahko se prijavite za več ukrepov. Skupna vrednost subvencije ne sme presegati 9.999,99 eur. 

Upravičeni stroški

SKLOP A - Tržne raziskave

 • Stroški zunanjega izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave.

SKLOP B - Mednarodni forumi

 • Stroški prijave upravičenca,
 • stroški najema razstavne površine,
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
 • stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve,
 • stroški kotizacije udeležencev za največ dva redno zaposlena,
 • stroški prevoza in stroški bivanja za največ dva redno zaposlena

Ob prijavi na razpis mora prijavitelj predložiti prijavnico na dogodek. 

SKLOP C - Certifikati 

 • Stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija.

Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2018 do 5. 4. 2019 - podjetja lahko uveljavljajo povračilo stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani v tem obdobju.

Celoten razpis TUKAJ

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Vir: TIKO pro

Nazaj | Arhiv