Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov.

Predmet razpisa

Podpora je  za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju zaradi:

 • pospeševanja inovacij,
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

Kaj je pilotni projekt (prvi sklop)

»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

 • glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in
 • glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).

Kaj je demonstracijski projekt (drugi sklop)

»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.

Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom. 

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo. 

Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Trajnostni turizem
 6. Tovarne prihodnosti
 7. Zdravje - medicina
 8. Mobilnost
 9. Razvoj materialov kot končnih produktov

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

 • razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,
 • razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
 • razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,
 • razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami in modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod),
 • razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.

Višina subvencije

Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

Sofinanciranje:

Prvi sklop:

 • velika podjetja: do 25 %
 • srednje velika podjetja: do 35 %
 • mikro in mala podjetja: do 45 %

Drugi sklop:

 • velika podjetja: do 25 % - Vzhod, do 10% - Zahod
 • srednje velika podjetja: do 35 % - Vzhod, do 20% - Zahod
 • mikro in mala podjetja: do 45 % - Vzhod, do 30% - Zahod

Višina sredstev

Vzhodna kohezijska regija:  41.427.892,41 eur

Zahodna kohezijska regija: 15.170.000,00 eur

Upravičeni stroški:

Prvi sklop:

 • stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),
 • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

Drugi sklop:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),
 • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

Do stroškov dela za razvoj je upravičen samo tisti PD projekt, ki je sestavljen iz prvega (pilotnega) in drugega (demonstracijskega) dela projekta. Stroški dela razvojnikov se krijejo samo v prvem (pilotnem) delu PD projekta. Upravičens trošek dela za razvojnika je 21,07 eur/h, upravičen strošek za tehnično osebje je 14,05 eur/h.

Trajanje projekta: 36 mesecev, največ do 31. 5. 2022. Začetek projekta ob oddaji vloge. 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja. Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcijske partnerje

 1. Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov.
 2. Prijavijo se lahko samo konzorciji, v katerih lahko poleg prijavitelja sodeluje največ do 20 partnerjev, od tega največ četrtina (številčno) startup podjetij (vključno z blockchain startup podjetji) in socialnih podjetij skupaj.
 3. Prijavitelj / konzorcijski partner je na dan 31. 12. 2017 zaposloval več kot tri (3) osebe za polni delovni čas. Ta omejitev ne velja za startup podjetja in socialna podjetja.
 4. Prijavitelj / konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis (upošteva se datum vpisa v Sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja, kakor tudi ne velja za startup in socialna podjetja.
 5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja in ostalih konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge na ta javni razpis mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta. To velja za konzorcij kot celoto.
 6. Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25 % ali več v skladu z določili Uredbe Komisije 651/2014/EU.
 7. Podjetje lahko na javnem razpisu nastopi največ 1 x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski partner. To ne velja za startup in socialna podjetja, ki lahko nastopijo največ kot en konzorcijski partner v enem PD projektu.
 8. Prijavitelj / konzorcijski partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem.

Rok prijave

23. 10. 2018

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv