Spodbude v lesarstvu 2019-2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Cilji razpisa

 • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
 • spodbujanje operacij podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pogoji za prijavo

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se kot pravna, sp-ji ali zadruge in socialna podjetja (s statusnim preoblikovanjem pred 1. 1. 2016).

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki so ustanovljena pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Dodatni pogoji za prijavo

Prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa:

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0, objavljenega dne 10. 7. 2017, Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, objavljenega dne 6. 6. 2018,

Javnega razpisa za spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2016 (P2L 2016) objavljenega dne 15. 7. 2016.

Prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2016 in 2017.

Prijavitelj ma bonitetno oceno vsaj D2 (GVIN).

Prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 %.

Prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2017 izkazoval povprečno najmanj 2 zaposleni osebi po delovnih urah.

Pogoji za projekt

 • zaprtja finančna konstrukcija (zapiranje finančne konstrukcije z lizingom ni dovoljeno),
 • rezultat projekta (proizvod/storitev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri,
 • proizvod/storitev  mora biti tržno naravnan,
 • dve leti po zaključku operacije (31. 12.) povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oz. za vsaj 1 zaposlenega,
 • operacija mora imeti ob oddaji vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
 • projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis,
 • nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali procesa.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
 • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije izračunana po enotni urni postavki 10,09 €).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Višina nepovratnih sredstev

 • vsaj 50.000 € ter največ 0,5 mio €

oziroma

 • vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %
 • zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 20 %, mikro in mala podjetja 30 %

Rok za oddajo

20. 2. 2019

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv