P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Za podjetja je aktualen razpis P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij: predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021.

Naziv razpis:

P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave: 12.2.2021

Rok prijave:

  • do 13.4.2021 do 14:00.

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=117

Kratek opis predmeta razpisa:

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih

posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2021, 2022 in 2023, oziroma traja do porabe sredstev.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje javnih financ se financiranje po tem javnem razpisu izvaja po principu povračila pavšalnega zneska, ki ne presega 100.000 EUR javnega prispevka.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer: · prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2021,

  • · druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2022 in
  • · tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28. 2. 2023.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

Nazaj | Arhiv