SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji. Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Naziv razpisa:

SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Status: aktiven

Datum objave: 19.02.2021

Rok prijave najkasneje do:

do vključno 31.03.2021 do 14:00 ure za prvo (1.) odpiranje, do vključno 30.6.2021 do 14:00 ure za drugo (2.) odpiranje, do vključno 30.9.2021 do 14:00 ure za tretjo (3.) odpiranje in do vključno 31.12.2021 do 14:00 ure za četrto (4.) odpiranje.

 

 

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=121

Razpisnik:

Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo

Kratek opis predmeta razpisa:

Cilj javnega razpisa je:

- lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;

- spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja);

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupni razpoložljivi znesek po tem javnem razpisu znaša 1.300.000,00 EUR. V primeru večjega povpraševanja od predvidenih razpoložljivih sredstev, se razpisan znesek lahko poviša.

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije

Maksimalna višina sofinanciranja:

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

Nakazila posameznih tranš investicije izvede SPS po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega investitorja(jev).

Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1.200.000 EUR, v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 2.400.000 EUR javno/zasebnih sredste

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so:

 

1. mikro in mala podjetja (v skladu z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oz. finančnih zneskov v teh primerih.

 

2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;

 

3. so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, ki ustreza pogojem za neodvisnega zasebnega investitorja po tem razpisu (fizično ali pravno osebo) vsaj v višini vrednosti investicije Sklada (t.j. minimalno 100.000 EUR oz. 200.000 EUR v primeru investicije korporacije). Zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, skladi zasebnega kapitala ali podjetja v lasti poslovnih angelov ter korporacije. Sklad in zasebni investitor vlagatelja dokapitalizirajo skupaj po načelu pari passu, prav tako upoštevajoč isto načelo naknadno dokapitalizirajo končnega prejemnika (t.i. naknadna vplačila),

 

4. imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika polni delovni čas2 ;

 

5. so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge), 2 143. čl. ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.

 

6. ustvarjajo prihodke iz dejavnosti, ki je predmet prijave na javni razpis,

 

7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv