P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

Naziv razpisa:

P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Status: aktiven

Datum objave: 2.4.2021

Rok prijave:  5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20.9., 5.10., 20.10.2021

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115

Razpisnik:

Slovenski Podjetniški Sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje, - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Cilji finančnega ukrepa:

–         omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,

–         olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

–         spodbujati rast in razvoj MSP,

–         - krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni

položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranj.

Višina razpoložljivih sredstev:

9.370.000 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Višina kredita:

-  za investicije do 1.250.000 EUR

za obratna sredstva do 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja).

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

-          se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot

-          gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,

-          imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih, letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

-          Podjetje: mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2

-          v bilanci stanja za leto 2019 oz. za leto 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0%

-          dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv