P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Naziv razpisa:

P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Status: aktiven

Datum objave: 18.06.2021

Rok prijave: 1. 9. 2021 do 14:00.

 

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0. Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki IV.

Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 30.000.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.

Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov operacije ne dosega 50.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.

Nazaj | Arhiv