Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021 II

Naziv razpisa:

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021 II

Status: aktiven

Datum objave: 14. 6. 2021

Rok prijave: do porabe sredstev, največ pa do 31. 10. 2021

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2021-2-javno-povabilo

Razpisnik:

Zavod za zaposlovanje

Kratek opis predmeta razpisa:

Programi javnih del se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.   

Višina razpoložljivih sredstev:

1.000.000,00 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Zavod povrne del sredstev za plače udeležencev, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela,sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu, in neprofitni delodajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

Nazaj | Arhiv