Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Sloveniji

Slovenki regionalno razvojni sklad dodeljuje ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičenci

Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge, 

*Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

Upravičena problemska območja 

 • območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
 • območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje,
 • območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

Višina kredita

 • od 25.000 € do 1.000.000 €

oz.

 • do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV)

Finančni pogoji

 • fiksna obrestna mera: 0,01 % letno,
 • skupna doba vračanja posojila (odvisna od višine posojila): do 11 let (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne dlje kot 30. 6. 2028 ter ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta,
 • mesečno vračanje glavnice posojila,
 • polletno vračanje obresti,
 • zavarovanje kredita.

Upravičeni stroški

1. Nakup nepremičnin:

 • objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,

 • nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.

2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov:

 • pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,

 • stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,

 • stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.

3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):

 • pri velikih podjetjih izključno novi, pri malih in srednjih podjetjih pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2011.

*Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

 

4. Nakup nematerialnih naložb:

 • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

*Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oz. ponudbe za celoten prijavljen projekt, ne starejše od 1. 1. 2017.

*Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.

Rok oddaje

28. 2. 2018

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si  ali nas pokličite na: 01 896 27 10.

Nazaj | Arhiv