SID banka – ugodno kreditiranje

Financiranje je namenjeno podjetjem vseh velikosti, ki potrebujejo sredstva za razvoj, povečanje raznovrstnosti ali izboljšanje svoje proizvodnje, procesov ali storitev. Glavne prednosti, poleg ugodne obrestne mere, so tudi ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter nižje zahteve pri zavarovanju kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 10.000 eur do 10 mio eur, financira pa se lahko tudi do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Kapitalsko utrjevanje MSP 6 in MSP 7

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

MSP 6

 • krepitev kapitala in poslovanja
 • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
 • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

MSP 7

 • kritje stroškov materiala
 • kritje stroškov storitev
 • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • kritje celotnih stroškov dela

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj:

MSP 6

 • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
 • hipoteka na nepremičnine

MSP 7

 • hipoteka na nepremičnine

Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

Financiranje MSP 8

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • ima najmanj 2 zaposlena
 • posluje 2 leti
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 10 let
 • najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena sredstva

Znesek kredita:

 • najvišji: 10.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 20 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za naložbe v:

 • namestitvene zmogljivosti
 • športno infrastrukturo
 • zabaviščno infrastrukturo
 • kulturno infrastrukturo
 • žičnice, marine
 • turistična letovišča

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

 • najvišji: 20.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 30 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
 • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
 • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
 • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
 • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Nazaj | Arhiv