Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19.

Naziv razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Status: aktiven

Datum objave: 19.6.2020

Rok prijave: 20. 07. 2020 do 15.00. ure

 

Razpisnik:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kratek opis predmeta razpisa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID- 19 in zmanjševanje njenih posledic.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili  različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

 

Ciljne skupine javnega razpisa so: žrtve nasilja, starejši, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, otroci in mladostniki in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije). Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.

 

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna okvirna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2021 znaša največ 1.925.000,00 EUR, od tega je 1.174.250,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 750.750,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 130.200,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti. Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Celoten razpis je objavljen TUKAJ

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv