Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti, za mikro in MSP, na katera poslovanje je vplival izbruh Covid 19.

Naziv razpisa:

Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

Status: aktiven

Datum objave: 9.10.2020

Rok prijave:  

v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.

v letu 2021: 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

 

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 56.629.228,80 EUR, in sicer:

➢  za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije v višini 25.539.782,19 EUR in

za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije v višini 31.089.446,61 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ

½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

a)  ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,

b)  je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

c)  na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19;

ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv