Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov - PF3

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov.

Naziv razpisa:

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov - PF3

Status: aktiven

Datum objave: 3.7.2020

Rok prijave:  

  • 4. rok do 19. 10. 2020,
  • 5. rok do 16. 11. 2020.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

Vir objave:

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

  • premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za Evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

o Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupni razpisani znesek je 3.500.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250,00 EUR.

Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

 

  • pravna oseba: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje;
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost: samostojni podjetnik;
  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.07.2019.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu PF3.2

  • Mikro
  • Mala
  • Srednja

Velika

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv