Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022"

Naziv razpisa:

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022"

Status: aktiven

Datum objave: 19. 11. 2021

Rok prijave: 20. 12. 2021 do 23.59

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih- kulturnih-industrij/

Razpisnik:

Ministrstvo za kulturo

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

 

Namen javnega razpisa:

  1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja KKS;
  2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
  3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
  4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe;
  5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

 

Cilj javnega razpisa je, z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prispevati k specifičnemu cilju 1. »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, v okviru prednostne osi 3. »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« in prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva,

zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 1.500,000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Intenzivnost pomoči de minimis znaša do 100% upravičenih stroškov operacije.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na javni razpis se po posameznih sklopih lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ki ustreza definiciji malih in srednjih podjetij.

Nazaj | Arhiv