Javno povabilo Zaposli.me 2020

Naziv razpisa:

Javno povabilo Zaposli.me 2020

Status: aktiven

Datum objave: 1.4.2020 in spremembe  15.5.2020, 11.11.2020 in 26.3.2021

Rok prijave: Odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2022 – SAMO ZA VZHODNO SLOVENIJO

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020

Razpisnik:

Zavod RS za zaposlovanje

Kratek opis predmeta razpisa:

Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev.

Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni

koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Višina razpoložljivih sredstev:

Za obdobje 2020–2022 je na voljo okvirno 42 milijonov EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 

416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine, 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,

583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,

666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne iz vzhodne regije, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejši od 50 let,
  • so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
  • so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
  • so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev,

so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.

Nazaj | Arhiv