P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Naziv razpisa:

P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Status: aktiven

Datum objave: 4.3.2022

Rok prijave:

  • 29. 3. 2022 do 14.00. ure
  • 12. 4. 2022 do 14:00. ure

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

 

Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).

 

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev, če bodo izvajali investicijski projekt in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na upravičenem območju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis. Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov projekta ne dosega 100.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas1 na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 oziroma Zakonu o zadrugah - ZZad, oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Nazaj | Arhiv