P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Naziv razpisa:

P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne

mere

Status: aktiven

Datum objave: 15.4.2022

Rok prijave:

- 15. 5. 2022,

- 1. 6. 2022, 15. 6. 2022,

- 1. 7. 2022,

- 1. 9. 2022, 15. 9. 2022,

- 1. 10. 2022 in 15. 10 2022, oziroma do porabe sredstev.

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=152

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Višina razpoložljivih sredstev:

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP, - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Nazaj | Arhiv