Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018

Cilj javnega razpisa je zboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Rok za oddajo je 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

 • elektronsko izmenjavo med partnerji,
 • digitalizacijo nastopov na sejmih,
 • spletne strani za tuje trge,
 • spletne trgovine,
 • produktno-prodajne videe,
 • krepitev kompetenc – usposabljanja.

Do nepovratnih sredstev so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

Upravičenci

Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in so organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
Po velikosti prijavitelj spada med mikro, mala in srednja podjetja.

Posebni pogoji za prijavo

 • Zaposlena vsaj 1 oseba za polni delovni čas na dan 1. 9. 2017 (za prijavo na prvi rok).
 • Zaposlena vsaj 1 oseba za polni delovni čas na dan 1. 2. 2018 (za prijavo na drugi rok).
 • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti.
 • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
 • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

 • ribištva in akvakulture,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).

Upravičeni stroški

 • Stroški zunanjih izvajalcev.

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do najkasneje 1. 10. 2018.
Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju.

Višina nepovratnih sredstev

do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur ("de minimis")

Rok prijave

2. 10. 2017 in 1. 3. 2018

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis.
Pišite nam na irena.tonin@razvoj.si ali nas pokličite na: 01 896 27 15.

Nazaj | Arhiv