Priložnost zame v nevladnih organizacijah - subvencija za zaposlitev v NVO

Subvencija 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine v nevladnih organizacijah, za najmanj 15 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom. Povabilo je odprto do razdelitve sredstev oziroma najdlje do 30.4.2018. Na voljo je skupaj 1,2 milijona EUR iz slovenskega proračuna, za subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih iz vse Slovenije.


Na kratko o povabilu:

Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja v nevladnih organizacijah in opravljanju pripravništva, če je tako predvideno s področno zakonodajo.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljni skupini programa in smo vam jih napotili na objavljeno prosto delovno mesto.

Subvencija znaša: 

 • 7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev,
 • 9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.

Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom. Pri zaposlitvi invalida, ki mu je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, vam dodelimo subvencijo v sorazmerni višini.

Izplačilo subvencije je v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po uspešno opravljenem poskusnem delu.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev z vključenim 3-mesečnim poskusnim delom.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Poglejte si predstavitev javnega povabila in celoten postopek za pridobitev subvencije(infografika). 


Ciljna skupina brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki:

 • so v evidenci brezposelnih neprekinjeno prijavljene več kot 6 mesecev IN
 • imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo IN
 • so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Pri vključevanju bomo dajali prednost dolgotrajno brezposelnim, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.


Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopek sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, rok za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 9. 8. 2017)

Obrazec Ponudba, ki jo lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce(objavljeno: 9. 8. 2017)

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.

Poglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore v zvezi z javnim povabilom. 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, poslujete v sektorju S.15 in ste vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, zakonov o zbornicah ali Zakona o mladinskih svetih ali imate status humanitarne organizacije, imate vsaj enega zaposlenega ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 22. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. 


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1.

Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto, na katerega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov nas obvestite o izboru. 

2. Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 16. 8. 2017 od 10.00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, oziroma najdlje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Priložnost zame v NVO.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije.

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

 • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 15 mesecev, ki vključujejo tudi 3-mesečno poskusno delo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.


Izplačilo subvencije:

Izplačilo subvencije uveljavljate v dveh delih v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Prvi del po zaposlitvi in drugi del po uspešno opravljenem 3-mesečnem poskusnem delu.

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.


Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja:

Za dodatna pojasnila glede prijave sta na voljo:

 • Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon) in
 • Iris Lojevec, skrbnica programa, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.

Nazaj | Arhiv