Javni razpisi


Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«
Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih v letih 2011/2012.


Javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Ljubljana
Predmet javnega razpisa je oddaja po­slovnih prostorov v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 na naslovu: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana. Poslovnim prostorom pripadajo še sku­pni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.


Javni poziv za zbiranje najbolj inventivnih/inovativnih projektov iz javnih raziskovalnih organizacij (JRO) za gospodarstvo v letu 2011
Predmet poziva: Predmet poziva je nagrajevanje inventivnih in inovativnih projektov iz JRO, ki bodo s svojo aplikativno vrednostjo zanimivi in uporabni tudi v gospodarstvu. Namen je spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in razvojnimi skupinami v gospodarstvu.


Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11
Predmet poziva so krediti za okoljske nalože pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.


Javni razpis za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2011)
Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki)


Sofinanciranje šolnin - izobraževanje odraslih 2007-2013
Program je namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.


Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2011
Samostojne podjetnike in male gospodarske družbe, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Domžale obveščamo, da se lahko prijavijo na Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2011.


IV. javni razpis za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2011
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev«.


Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.


Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.


Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih.


Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi
Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.


Pregled razpisov za podjetništvo v letu 2011
V marcu je izšla publikacija Pregled razpisov in seznam produktov ministrstev in podpornih institucij.