Javni razpisi


Javni razpis URE-GEN-I-2013-4 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
Javni razpis URE-GEN-I-2013-4 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih


JAVNI POZIV - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI.
Predmet poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Ljubljanski urbani regiji v projekt Podjetno v svet podjetništva 2014.


Nove olajšave za podjetja na območjih z visoko brezposelnostjo
Če imate podjetje v Mariboru ali širši okolici, Pokolpju, Pomurju ali v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje, lahko uveljavljate povračilo plačanih prispevkov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prej prijavljeni kot brezposelni.


Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.


Ponovno odprtje javnega razpisa UREZRKO 2013-1-gospodarstvo
Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo.


SPIRIT Slovenija podjetjem namenja 30 milijonov za inovativnost in razvoj
Javna agencija SPIRIT Slovenija je 25.10.2013 objavila javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013« v višini 30 milijonov EUR.


Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)


Objava novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov
Ljubljana, 2. 10. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 4. oktobra, v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poteka od 4. do vključno 27. novembra 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 6 milijonov evrov.


Za pol milijarde ugodnih posojil
Oktobra bodo po napovedih objavljeni prvi razpisi, prek katerih bodo mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) na voljo posojila iz novega, pol milijarde evrov vrednega posojilnega sklada pri državni SID banki. Katere pogoje bodo morala izpolnjevati podjetja?


UKREP 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013
IV. javni razpis za UKREP 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.


Ukrep 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«
Enkratna finančna pomoč za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj podpore je začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah.. Lokacija naložb mora biti v naseljih brez statusa mesta, vlagatelji morajo imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dodatno dejavnost, ki je skladna z razpisom. Višina razpisanih sredstev znaša 8 milijonov evrov.


Razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo. Rok za prijavo je 2. 8. 2013.


Novi razpisi za podjetništvo
Zadnji petek v juniju so slovenska ministrstva, javne agencije in skladi v uradnem listu objavili več razpisov. Preverite ali lahko na katerega kandidirate?


Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013–2014
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.


Javni razpis URE/JP-2/2013
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:


Informativni dan za razpis ECO INNOVATION 2013
Obrtna zbornica Slovenije 13. junija 2013, ob 13.00 uri organiziran informativni dan za razpis ECO INNOVATION 2013.


Vzpostavljen Sklad za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP
V okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je Urad za finančni mehanizem EGP in Norveške podpisal pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije z Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) in Zavodom Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte nevladnih organizacij (NVO) v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov.


Javni razpis iz naslova ukrepa 123
Javni razpis iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013


Javni razpis za UKREP 112
Javni razpis za UKREP 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013


Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti Slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013
Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti Slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013


Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.


Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«
Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«


Najava razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novh tujih trgih
Obveščamo vas, da bo predvidoma v petek, 15. junija 2012 Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) objavila Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih.


Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«
SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 3.5.2013 objavila javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.


Javni razpis UREZRKO 2013-1-gospodarstvo
Javni razpis UREZRKO 2013-1-gospodarstvo - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo


Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)
Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013. Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.


III. javni razpis za UKREP 121
III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov


Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013.


Odprti razpisi - 30.01.2013
V začetku letošnjega leta se ponovno obeta kar nekaj razpisov za podjetnike, zato vam ponujamo seznam trenutno odprtih razpisov za namen podjetništva na dan 30.01.2013.


Najava razpisov MGRT za leto 2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS najavlja objavo javnih razpisov – že januarja in februarja bo objavljenih 23 novih razpisov, do junija bo v okviru 40-ih razpisov na voljo 457 milijonov evrov.