Javni razpisi


JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-3, nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah
Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. je skladno s prizadevanji za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih tokrat sredstva namenila tudi fizičnim osebam. Namen razpisa je spodbuditi izvedbo investicij, katerih cilj je povečanje učinkovite rabe energije.


Zaposli.me 6/2014
Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev 200 težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je za sklop A odprto do 30. 9. 2014, za sklop B pa do 28. 11. 2014.


Spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij (MSP)
Namen programa je financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Spodbuda je namenjena financiranju gospodarske družbe za naložbe v učinkovito rabo energije.


Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)
Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.


Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2014 - Občina Litija
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.


Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja
Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil) in podjetji -naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij ter drugih izdelkov za prodajo. Partnersko sodelovanje mora imeti za minimalni cilj izdelavo funkcionalnega prototipa.


Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)
Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.


JAVNI POZIV 24SUB-OB14
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb


JAVNI POZIV 25SUB-OB14
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb


Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13
Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.


Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.


Razpis za WIDER inovacijske vavčerje.
Razpis za projekte slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki na inovativen način odgovarjajo na izzive novega nastajajočega trga novih izdelkov in storitev za starostnike.


Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2014
Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2014


Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2014
Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2014


Javni razpis za večjo energijsko učinkovitost
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2014 - URE-SUB_PO-SP_2014/01


Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014)
Razpis Podjetniškega sklada Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014), ki omogoča v roku 14 dni odobritev sredstev od 5.000 do 25.000 EUR za izvajanje projektov ali obratnih sredstev podjetjem, ki imajo od 1 do 50 zaposlenih. Prvi rok je že 20. 1. 2014.


Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodeli nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.


Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2014
Z javnim razpisom želi sklad spodbuditi podjetne, inovativne, samoiniciativne kandidate, da s študijem v tujini pridobijo znanja in izkušnje, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim delom pomembno prispevali k razvoju Republike Slovenije. Štipendisti se morajo po uspešno zaključenem študiju v tujini zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji skladno z določbami tega razpisa.