Javni razpisi


Nepovratna sredstva za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za velika podjetja
MKGP je objavilo razpis z namenom izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večji okoljski učinkovitosti. Rok za oddajo vloge je 13.3. 2017, predvidena višina sredstev pa znaša 15 mio EUR.


Nepovratna sredstva za pilotne projekte na področju energetike
Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za podporo raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov. Predvidena višina sofinanciranja je 45%, rok za prijavo pa je 24.2.2017.


Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire
Razpis je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Rok za oddajo vlog je do 7.6.2018 oz. do porabe sredstev katerih predvidena višina je 8.000.000 EUR. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja.


Subvencije v kmetijstvu za Podukrep 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila razpis za subvencije v kmetijstvu za podukrep 3.1. Rok za oddajo vlog je 28.12.2016, predvidena višina sredstev pa je 2.600.000 EUR. Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.


Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja »SIO 2016-2017«
Javna agencija Spirit je objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 "SIO 2016-2017". Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.


Javno povabilo za JAVNA DELA 2017
Predvidoma v tem mesecu bo objavljeno JAVNO POVABILO za izbor javnih del.


Nepovratna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila razpis, katerega rok za oddajo je 1.2.2017. Predvidena višina sredstev je 10.000.000 EUR, višina sofinanciranja pa do 30% upravičenih stroškov.


Nepovratna sredstva za kompetenčne centre za razvoj kadrov
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za Kompetenčne centre za razvoj kadrov. Rok za oddajo je 12.12.2016, predvidena višina sredtev pa je nekaj manj kot 4 mio EUR.


JAVNI RAZPIS za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016
Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Rok za oddajo vlog je 1.2.2017, predvidena višina sredstev je 8.000.000 EUR ter višina sofinanciranja do 40% upravičenih stroškov.


Načrt objave javnih razpisov objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo najavo razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 v letu 2016. Predvidena višina sredstev je 150.000.000 EUR.


Aktualni razpisi SID banke za podjetja
SID banka ima na voljo sredstva še do konca oktobra. Krediti so namenjeni za vse velikosti podjetij. Zanimiv je program, kjer se podpira kapitalsko neustrezna podjetja z namenom kapitalske utrditve.


Natečaj za oblikovanje uporabnih/umetniških kosov notranje ali zunanje opreme
Na natečaju lahko sodelujejo dijaki in študentje katerekoli smeri, šole in fakultete s sedežem v Sloveniji.


Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - Obzorje 2020
Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.Višina projektov med 1 – 3 mio eur. Višina subvencije je 70%, upravičenci pa so mikro, mala in srednje velika podjetja.


Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa - P2L 2016
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za pridobitev subvencije s ciljem spodbujati rast podjetij na področju rabe lesa. Razpisanih je 0,5 milijona EUR, razpis pa je odprt do 8. avgusta 2016.


Nepovratna sredstva za individualne sejemske nastope v tujini
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, kjer lahko pridobite nepovratna sredstva za individualne sejemske nastope v tujini. Višina sofinanciranja je do 50% upravičenih stroškov oz. do 10 tisoč EUR Roki za oddajo vlog so 5.8.2016, 3.2.2017 ter 1.6.2017.


Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017
Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017. Roki za oddajo so: 18.8.2016 do 13.00 ure, 27.1.2017 do 13.00 ure, 2.6.2017 do 13.00 ure. Višina sofinanciranje je do 50% upravičenih stroškov.


Objavljen javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 1. 7. 2016 v Uradnem listu št. 47/2016 objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Rok prijave je 25. 7. 2016.


Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 - prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)
Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji. Razpis je odprt do 27. marca 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.


Erasmus za mlade podjetnike: Evropski program izmenjave podjetnikov
Erasmus za mlade podjetnike bodočim evropskim podjetnikom pomaga pridobiti spretnosti za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja v Evropi. Novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem delajo in z njim sodelujejo od 1 do 6 mesecev. Izmenjavo delno financira Evropska komisija.


Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Rok za prijavo je 25. julij 2016, višina sofinanciranja pa je do 90% upravičenih stroškov oz. do 3 mio EUR.


Sodelujte v natečaju in prispevajte „Ful zdravju prijazno delovno prakso“
V okviru projekta »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce« se izvaja natečaj „Ful zdravju prijazna delovna praksa“. Z natečajem želimo izpostaviti in nagraditi najbolj uspešne delovne prakse promocije zdravja na delovnem mestu pisarniškega delavca.


Objavljen razpis P1 PLUS 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 PLUS 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Na razpis se lahko prijavijo tudi trgovine za kreditiranje obratnih sredstev!


Razpis Eko sklada za pridobitev ugodnih kreditov za okoljske naložbe
Eko sklad je objavil razpis za pridobitev ugodnega kredita za okoljske naložbe.Razpis bo odprt do porabe sredstev.


Nepovratna sredstva za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva. Prvi rok za oddajo je 10.avgust 2016, v kolikor bodo ostala sredstva še na razpolago sledijo še kasnejši roki. Na Razvojnem centru Srca Slovenije smo za namen tega razpisa oblikovali projektno ekipo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci za pripravo celotne dokumentacije.


Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih
Zavod Republike Slovenije je objavil razpis, kjer lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.


Ugodna posojila za projekte na področju obdelave in predelave lesa
Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil razpis za pridobitev ugodnih posojil za podjetniške projekte in projektom na področju obdelave ali predelave lesa. Roki za oddajo so: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016.


OBJAVLJEN javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018
Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B).


Pioneers Into Practice - Pioneers Into Practice Evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področja nizkoogljičnosti
Program usposabljanja, ki združuje strokovnjake, organizacije zasebnega, javnega in nevladnega sektorja v prizadevanju za boj proti podnebnim spremembam.


JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM POSOJILOM Za občine Litija, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Zasavje (RGS Zasavje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami (kreditni pogoji sodelujočih bank preberite podrobneje v razpisu).


Usposabljanje na delovnem mestu
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.


Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve
Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.


Spoznajte kandidata za delo še pred zaposlitvijo
Zavod za zaposlovanje je objavil javna povabila namenjena delodajalcem,in sicer "Usposabljanje na delovnem mestu" in "Delovni preizkus kandidata za konkretno delovno mesto".


Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16
Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v ukrepe: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov); gospodarjenje z odpadki; varstvo voda in učinkovita raba vode; odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.


Izbor Mladega podjetnika leta 2016!
Izbor Mladi podjetnik leta je projekt Zavoda mladi podjetnik, namenjen odkrivanju talentov med mladimi podjetniki v Sloveniji. Njihove uspehe želijo predstaviti širši javnosti in tako prispevati k promociji podjetništva med podjetniki začetniki.


SK75 2016 -Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000 EUR
Sklad želi z razpisom spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij. S tem se želi podpreti ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.


SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR
Sklad želi z razpisom spodbuditi hitro rast inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev (podjetja so dokazala vrednost inovacije na trgu z obstoječimi kupci).


Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE
Razvojni center Srca Slovenije objavlja Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarjamo in izpostavljamo prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja iz območja destinacije SRCE SLOVENIJE.


Odprt razpis za kmete - naložbe kmetijskih gospodarstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Višina sofinanciranja je do 50%. Rok za oddajo je 6. april 2016.


Prihajajo novi razpisi za kmete
V prihodnjih tednih bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo različne razpise za kmete.


Objavljen razpis SID banke za pridobitev kreditov iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)
SID banka je objavila razpis za pridobitev kreditov iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja. Rok za oddajo je 31. oktober 2016. Višina sofinanciranja je do 10.000.000 EUR.


Objavljen razpis SID banke za financiranje tehnološko razvojnih projektov
SID banka je objavila razpis za financiranje tehnološko razvojnih projektov. Rok za oddajo je 31. oktober 2016, kredit pa lahko pridobijo pravne osebe zasebnega prava s ciljem uvajanja novih produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju.


Objavljen Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva".


Objavljen je Javni razpis P7 2016 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja, namen pa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Razpisnik je Slovenski podjetniški Sklad.


Najava - Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo najavo razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016. Višina sofinanciranja bo do 50% upravičenih stroškov.