Javni razpisi


Spodbude v lesarstvu 2019-2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.


Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.


Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost
Razpis je stalno odprt, in sicer je rok prijave 31. marec ter višina sofinanciranja do 100 % znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoj.


Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022
Javna agencija SPIRIT je ponovno objavila razpis za E-Poslovanje, katerega roki za oddajo so: 5.11.18, 1.10.2019, 1.10.2020, 1.10.2021. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur.


Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 (JPPOSODL 2018/19)
Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter usposabljanju ključnih kadrov na področju poslovne odličnosti po modelu EFQM.


Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov
Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov.


Nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate
Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za nepovratna sredstva za tržne raziskave, mednarodne forume ter certifikate. Rok za oddajo je 28.9.2018, predvidena višina sredstev 700.000 EUR ter višina sofinanciranja do 70% upravičenih stroškov.


Novi krediti za razvojne projekte SID banka
SID banka objavlja razpis za pridobitev kreditov za razvojne projekte. Skrajni roki za oddajo je 31.10.2020.


Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo razpis, rok oddaje pa je do 5. 10. 2018 do 12. ure. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.


Najavljeni razpisi do konca leta 2018
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca leta 2018 objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.


Nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za MSP s področja turizma. Rok za oddajo je 10. avgust 2018. Predvidena višina sredstev je 11.223.900 EUR ter višina sofinanciranja do 75% upravičenih stroškov.


Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018. Roka za oddajo sta 16.7.2018 in 22.10.2018 ter višina sofinanciranja od 20 % do 45 % upravičenih stroškov.


Nepovratna sredstva v okviru iniciative EUREKA 2018
Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je spodbuditi slovensko delo v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA. Rok za oddajo je 11. julij 2018, višina sofinanciranja do 50% (oz.40 %) upravičenih stroškov.


Najavljeni razpisi do poletja
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca maja objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.


Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018
Namen javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podporeti naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Rok za oddajo je 12. september 2018 do 24. ure, predvidena je višina sofinanciranja do 45% upravičenih stroškov.


Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Sloveniji
Namen javnega razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada je zagotoviti posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Sloveniji. Roki za oddajo so 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 in 31. 10. 2018.


P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih
Slovenski podjetniški je objavil razpis za neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Rok za oddajo: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018 Namen razpisa


Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«
Namen javnega razpisa Javne agencije SPIRIT je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Rok za oddajo je 9. maj 2018, predvidena višina sredstev je 1.699.998 EUR ter višina sofinanciranja do 50% upravičenih stroškov kar je maximalno 250.000 EUR.


P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe. Roki za prijavo so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018


Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Višina sofinanciranja je do 40% upravičenih stroškov.