Javni razpisi


Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022"Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANSPonovno so na voljo vavčerji za mikro, mala in srednje velika podjetja!
Slovenski podjetniški sklad, je ponovno objavil razpise za pridobitev spodbud malih vrednosti preko vavčerjev, in sicer za 12 različnih področij (digitalna strategija, digitalni marketing, lastništvo, prototipiranje, uvajanje poslovne odličnosti, itd.).


Konkretne informacije o najavljenih razpisih za sofinanciranje turističnih projektov z nepovratnimi sredstvi
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letošnjem in naslednjem letu objavilo naslednje razpise za turistično gospodarstvo in javne inštitucije, ki se ukvarjajo s turizmom:


Javno povabilo IPCEI mikroelektronikaJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSPJavno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021 IIJavni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–021 ter pripadajoče slovenske udeležbe.


Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022. Z javnim razpisom želijo zagotoviti kontinuiteto spodbujanja razvoja kompetenc na vsebinskih področjih, ki so bila izpostavljena že v okviru preteklih razpisov, z ustreznimi nadgradnjami glede na pretekle izkušnje.


Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.


Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021). Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.


P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.


Javni razpis EUREKA 2021
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis EUREKA 2021. Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.


SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR. Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.


SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji. Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.


Ponovno so na voljo vavčerji za mikro, mala in srednje velika podjetja!
Slovenski podjetniški sklad, je ponovno objavil razpise za pridobitev spodbud malih vrednosti preko vavčerjev, in sicer za 13 različnih področij (digitalna strategija, digitalni marketing, lastništvo, prototipiranje, uvajanje poslovne odličnosti, itd.): mala in srednje velika podjetja lahko pridobijo največ do 9.999 EUR nepovratnih sredstev oz. do 60% za najem zunanjega strokovnjaka. Upravičen strošek je tudi izdelava nove spletne strani in spletne trgovine.


P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Za podjetja je aktualen razpis P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij: predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021.