Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije

V Sloveniji deluje v aktualnem programskem obdobju 2014 - 2020 37 lokalnih akcijskih skupin (krajše LAS). Predstavniki z območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji so leta 2015 vzpostavili pogodbeno partnerstvo, organizirano v LAS Srce Slovenije, ki je delovalo že tudi v prvem programskem obdobju 2007 - 2013. Vodilni partner LAS Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije s sedežem v Litiji.

LAS sestavljajo predstavniki javnega (občine in javni zavodi), ekonomskega (podjetja in podjetniki) in zasebnega sektorja (društva in posamezniki). S svojim aktivnim sodelovanjem v LAS soodločajo o tem, katere razvojne projekte in pobude bodo podprli. Takemu pristopu usmerjanja lastnega razvoja se reče »od spodaj navzgor«, poznamo ga tudi kot pristop CLLD ali LEADER.

LAS Srce Slovenije razpolaga v aktualnem programskem obdobju 2014-2020 z 2,3 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki so namenjana za izvajanje projektov na območju občin ustanoviteljic. V prejšnjem programskem obdobju je bilo na območje LAS lansiranih še 1,8 mio evrov sredstev LEADER in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja preko 83 projektov, od katerih še danes mnogi živijo in imajo pozitivne učinke na življenje in delo prebivalcev Srca Slovenije.

LAS Srce Slovenije je bil med prvimi aktivnimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji. Danes velja za enega najbolj prepoznavnih in uspešnih LAS-ov v Sloveniji, kot primer dobre prakse pa je pogosto prepoznan tudi v širšem evropskem prostoru.

Za domače in tuje skupine obiskovalcev, ki želijo spoznati način organizacije in delovanja LAS Srce Slovenije ter primere dobrih praks izvedenih projektov na terenu, izvaja Razvojni center Srca Slovenije vodene študijske oglede. Za več informacij pišite na las@razvoj.si. 

Vse o projektih, razpisih in aktualnem dogajanju najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.