Zaprtje s.p.

V tokratnem članku bomo nekoliko bolj natančno preučili, kakšen je postopek v primeru zaprtja s.p., kakšne so naše obveznosti do poslovnih partnerjev, upnikov in državnih organov. Prišli smo do ugotovitve, da je treba zaprtje s.p. načrtovati že kar nekaj časa prej, preden bomo s.p. lahko tudi dejansko zaprli.

Samostojni podjetnik, ki želi prenehati opravljati dejavnost, mora skladno z Zakonom o gospodarskih družbah vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Trimesečni rok je namenjen seznanitvi zainteresirane javnosti, predvsem poslovnih partnerjev in upnikov, o prenehanju opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika. V tem času podjetnik izterja oziroma poravna še vse odprte obveznosti do svojih kupcev oziroma dobaviteljev.

Izbris iz Poslovnega registra Slovenije

Prijavo za izbris mora iz Poslovnega registra Slovenije mora podjetnik vložiti najmanj 15 dni pred želenim datumom izbrisa iz omenjenega registra.

Prijavo za izbris lahko vloži podjetnik sam ali preko pooblaščenca, pri čemer mora slednji pri vložitvi vloge predložiti pisno pooblastilo, na katerem je overjen podpis pooblastitelja.Podpis se lahko overi pri notarju ali na upravni enoti.

Prijavo za izbris lahko samostojni podjetnik vloži prek spletnega portala e-VEM (vse na enem mestu) ali na vstopnih točkah VEM. Vstopne točke VEM so:

  • izpostave AJPES,
  • upravne enote in krajevni uradi,
  • vstopna točka JAPTI in drugi izvajalci nalog in programov podjetniškega in inovativnega okolja –  lokalni podjetniški centri,
  • vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic,
  • vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic,
  • davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije.

Obveznosti do DURSa

Podjetnik je dolžan v roku 30 dni od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na DURS vložiti Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Od 1.1.2009 se lahko dokumente oddaja samo še preko sistema e-davki, kjer so natančno določene vse obveznosti podjetnika in postopek oddaje obračuna.

Odjava iz zavarovanja

Po izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije se je podjetnik dolžan odjaviti iz sistema zavarovanja v roku 8 dni od dneva izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Odjavo se opravi z izpolnjenim obrazcem  M2, ki ga je podjetnik prejel skupaj z obrazcem M1, ko je opravil prijavo v zavarovanje. Odjava se lahko opravi fizično na sedežu območne enote, lahko tudi elektronsko, preko portala e-VEM.

Kako je z delovno dobo?

Delovna doba se podjetniku prizna na podlagi plačanih socialnih prispevkov. Z 1.1.2009 je bila ukinjena delovna knjižica, zato od tega dneva dalje evidenco o plačanih prispevkih vodita ZPIZ in DURS. ZPIZ vodi evidenco o doseženi zavarovalni dobi, DURS pa vodi evidenco o plačanih prispevkih. Po odjavi iz zavarovanja je priporočljivo pridobiti potrdilo o plačanih prispevkih s strani DURSa, saj nam bo tako potrdilo koristilo pri dokazovanju dolžine delovne dobe v primeru, da bi kadarkoli v prihodnosti prišlo do spora glede dolžine delovne dobe in plačanih prispevkov. Zato je priporočljivo, da tudi sami vodimo evidenco o tem, koliko prispevkov smo že plačali.

Sankcije

Zakon o gospodarskih družbah določa, da se z globo od 600 do 1600 EUR kaznuje podjetnika, če ta ne prijavi prenehanja poslovanja tako, kot je to določeno v zakonu o gospodarskih družbah.

VIR: Jure Mercina, Zavod mladi podjetnik